В. О. Сухомлинський писав, що без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку: «Гра – це величезне світле вікно, через яке духовний світ дитини вливається в життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що розпалює вогонь кмітливості та допитливості… Гра дитини – це не простий спомин про те, що було, а творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них нової дійсності, яка відповідає запитам та інтересам самої дитини».

Застосування навчальних ігор допомагає зняти напругу в стосунках, змінити емоційний стан, полегшити розв’язання задач, указати учням шляхи підвищення організованості цілеспрямованості дій і вчинків. Гра допомагає учням перебороти сором’язливість, психологічний бар’єр мовленнєвого спілкування й отримати віру в свої сили. Вона посильна всім, навіть слабко підготовленим учням. Але неможна допускати, щоб гра перетворилася на самоціль, розвагу. Вона повинна бути засобом вивчення іноземної мови і мати комунікативну спрямованість, допомогти учням засвоїти навчальний матеріал, сформувати необхідні навички й уміння. Гра являє собою навчальну ситуацію, яка багато разів програється, і при цьому кожен раз у новому варіанті.

У початкових класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для подальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків. Але цей процес ускладнюється віковими особливостями молодших школярів: слабким переключенням уваги, її нестійкістю, недовільністю пам’яті та мислення.

Одним із ефективних засобів розвитку інтересу до навчального предмета поряд з іншими методами та прийомами, які використовуються на уроках, є дидактична гра. Ще К. Д. Ушинськийрадив включати елементи цікавості, ігрові моменти у серйозну навчальну працю учнів, для того щоб процес пізнання був продуктивнішим.

Дидактичний матеріал може бути трьох видів: один служить для закріплення та повторення набутих дітьми знань, умінь та навичок, а отже, складений відповідно до програми; другий є пропедевтичним за своїм змістом, теж складеним за програмою, але він веде дітей уперед та допомагає їм легше ташвидше засвоювати навчальний матеріал; третій стосується програми, але розширює кругозір дітей, збуджує у них інтерес до знань, прищеплює любов до розумової праці.

Види ігор:

1) сюжетно-рольові;

2) творчі;

3) ігри-змагання;

4) ігри-олімпіади;

5) рухливі.

Для учнів початкових класів існують такі типи ігор:

– ігри-загадки;

– лексичні ігри;

– ігри на автоматизацію навичок;

–ігри для розвитку аудіювання;

–скоромовки на відпрацювання вимови.

До програми з іноземних мов також включені:

–ігри-тренінги;

–ігри-подорожі Англією;

–ігри-інсценування;

–сюжетні чи пісенні.

Кожний із наведених видів ігор має дидактичну, розвивальну, пізнавальну, виховну цілі. Кожна з них може бути домінуючою, провідною у будь-якому з видів гри. Частіше за все ігри-тренінги мають дидактичну мету, ігри-інсценування – розвивальну, сюжетні чи пісенні ігри – виховну.

В окремий блок ми виділяємо комп’ютерні ігри. Вони також націлені на розвиток комунікативних навичок та вмінь. Комп’ютерні ігри дозволяють у доступній та цікавій формі відпрацювати та закріпити граматичний, лексичний та фонетичний матеріал, представлений на основних уроках.

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

1. Готовність учнів до участі в грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі).

2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.

3. Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри –зрозуміле, чітке.

4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

6. Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).

Основними структурними компонентами дидактичної гри є ігровий задум, правила, ігрові дії, пізнавальний зміст чи дидактичні задачі, обладнання, результат гри.

На відміну від ігор узагалі дидактична гра має істотну ознаку –наявність чітко поставленої мети навчання та відповідного їй педагогічного результату, навчально-пізнавальна спрямованість.

  Під час організації дидактичних ігор необхідно продумувати наступні питання методики:

1. Мета гри. Які вміння та навички в галузі англійської мови школярі  засвоять у процесі гри? Якому моменту гри треба приділити особливу (увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час проведення гри?)

2. Кількість гравців.

3. Які матеріали та посібники знадобляться для гри?

4. Як із найменшою витратою часу ознайомити дітей із правилами гри?

5. На який час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, захопливою? Чи забажають учні повернутися до неї ще раз?

6. Яким чином забезпечити участь усіх школярів у грі?

7. Як організувати спостереження за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри?

8. Які зміни можна внести до гри, щоб підвищити інтерес та активність дітей?

9. Які висновки слід повідомити учням на завершення, після гри (кращі моменти гри, недоліки у грі, результати засвоєння лінгвістичних знань тощо).

    Під час організації дидактичних ігор необхідно додержуватися наступних положень:

1. Правила гри мають бути простими, чітко сформульованими, а зміст запропонованого лінгвістичного матеріалу –доступним для розуміння школярів.

2. Гра повинна давати підстави для розумової діяльності.

5. Дидактичний матеріал, який використовується під час гри, повинен бути зручним у використанні.

4. Кожний учень повинен бути активним учасником гри. Тривале очікування своєї черги для включення до гри знижує інтерес до неї.

5. Якщо на уроці проводяться кілька ігор, то легкі та важкі за навчальним змістом повинні чергуватися.

Наведені фрагменти уроків з використанням ігрових форм роботи охоплюють тему під загальною назвою “Food is a part of our life” (підтеми: “Food”, “Cooking”, “Restaurants”).

Фрагмент уроку № 1. Орфографічна гра «Букви розсипалися» з теми Breadandcereals”.

Мета: формувати навички поєднання букв в слові.

Хід гри: вчитель пише великими літерами на папері слово і, не показуючи його учням, розрізає на букви. Потім показує буквиучням і розсипає їх на столі. Виграє той, хто першим правильно запише слово. Переможець придумує своє слово.

DBARE (bread)

Y R S P A T (pastry)

Фрагмент уроку № 2.Лексична гра з теми «Berries, FruitandVegetables«.

Мета: закріпити лексичний матеріал з даної теми.

Хід гри: усі учні встають. Учитель, говорить: «Berries (fruitsorvegetables і вказує на якого-небудь учня. Цей учень повинен швидко назвати ягоду (фрукт або овоч).

Якщо він помилився або повторив сказане іншим учнем, він вибуває з гри. Виграє той, хто назвав більше ягід, фруктів, овочів.

Так само проводяться й такі ігри, як: «Soup, theFirstCourse, theDessert«, «AttheGrocers, attheDairy, attheGreengrocers«.

Фрагмент уроку № 3. Лексична гра «Which Team Knows the New Words Better» з теми «Food».

Мета:активізувати лексичний матеріал з даної теми.

Хід гри: група ділиться на дві команди. Учитель викликає двох учнів – представників від кожної команди. Група читає їм пояснення слів, а учні називають слова.

Другий варіант цієї гри: від кожної команди викликається по одному учню. Одному з них клас називає слова англійською мовою, а він перекладає їх українською мовою. Виграє та команда, учні якої запам’ятали більше нових слів.

Фрагмент уроку № 4.Гра «WhoKnowsMoreWordCombinations» («Food«).

Мета: розширити словниковий запас учнів.

Хід гри: ведучий називає слово, наприклад meat. Учень, до якого він звернувся, повинен назвати всі відомі йому сполучення з цими словами, наприклад: boiledmeat, stewedmeat, tastymeat та ін. Якщо він сказав менше трьох словосполучень, то вибуває з гри. Виграє останній учасник гри.

Фрагмент уроку № 5. Лексична гра з теми MilkproductsandDishes”.

Мета: активізувати лексичний матеріал з даної теми.

Хід гри: учнів класу поділяють на дві команди. Від кожної з них обираєтьсяпредставник „майстер». Члени кожної команди називають по черзі по одному слову, а майстер записує слова які вони називають. Повторювати слова не дозволяється. Коли список слів до теми у кожній команді вичерпується, майстри лічать слова. Перемагає та команда, яка має більшу кількість безпомилково написаних слів.

Фрагмент уроку № 6. Лексична гра «П’ять слів».

Мета: закріпити лексику з теми Food”.

Хід гри: учнів ділять на дві команди. Поки учень з однієї команди рахує до п’яти, представник іншої команди повинен назвати п’ять слів з даної теми. Учасник, що не впорався із завданням, вибуває з гри.

Фрагмент уроку № 7. Фонетична гра «Хто правильно прочитає?»

Мета: формувати навички зв’язного висловлювання або тексту з теми Food”.

Хід гри: на дошці записується необхідний вірш або уривок з нього (лічилка, скоромовка). Вчитель читає і пояснює значення слів, речень, звертає увагу на труднощі вимови окремих звуків. Учні кілька разів читають текст. Після цього даються 2-3 хвилини для заучування напам’ять. Текст на дошці закривається і учні повинні прочитати його напам’ять. Від кожної команди обирається 2-3 читці. За безпомилкове читання – 10 балів; за кожну помилку знімається 1 бал. Перемагає команда, що набрала більше очок.

Getup, littleFreddy.

Breakfast is ready.

Butter and cheese,

All that you please.

Milk and bread,

For little Fred,

Tea and jam

For brother Jam.

Фрагмент уроку № 8.Орфографічна гра з теми “Pots and pans”.

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями правил написання слів у межах вивченого лексичного матеріалу.

Хід гри: учнів поділяють на дві команди. Для обох команд на дошці колонками написані слова, у кожному з яких пропущено одну літеру. Члени команд по черзі виходять до дошки і вписують необхідні літери. Перемагає команда, яка перша безпомилково виконує завдання або допустить меншу кількість помилок.

Фрагмент уроку №9. Фонетична гра «Хто швидший?» з теми Kitchenandkitchenware”.

Мета: формувати і вдосконалювати навички встановлення звуко-буквенних відповідностей і значень слів на слух.

Хід гри: учням роздаються картки, на яких в першому стовпчику наводяться слова на англійській мові, в другому – їх транскрипція, в третьому переклад слів українською мовою. Слова на англійській мові пронумеровані по порядку. Як тільки викладач вимовляє те або інше англійське слово, учню необхідно поставити його номер поряд із відповідною транскрипцією і українським перекладом. Виграє той, хто швидше встановить відповідності між іншомовним словом, транскрипцією і перекладом.

Фрагмент уроку № 10.Гра на забезпечення комунікативної діяльності.

Мета: тренувати учнів у складанні мікродіалогів (формулювання реплік у формі загальних запитань та стверджувальних або заперечувальних відповідей) на основі теми ContainersandContents”.

Хід гри: учні працюють парами. Кожна з них одержує від викладача картку зі словами, стосовно даної теми. Партнери спілкуються, розпитуючи один одного про наявність у картці назви тари чи її вмісту.

Перемагає той учень, який першим відгадає усі слова, зазначені в картці свого співрозмовника.

Фрагмент уроку № 12. Орфографічна гра «Чергова буква» з теми “Attherestaurant”.

Мета: формувати навички усвідомлення місця букви в слові.

Хід гри: учням дається завдання написати якомога більше слів, в яких вказана буква стоїть на певному місці. Час виконання 3-5 хвилин.

What’s on the menu?:

beginning with the letter “p”?

the second letter is “a”?

beginning with the letter “m”?

ending on the letter “o”?

Фрагмент уроку № 13. Гра «WhichTeamAsksMoreQuestions

Мета: розвивати граматичні та лексичні навички учнів по темі Attherestaurant”.

Хід гри: група ділиться на дві команди. Спочатку учасники першої команди ставлять п’ять запитань із засвоєними словами з теми представникам другої команди, а ті відповідають. Потім учасники другої команди ставлять свої п’ять запитань. За кожне правильно складене запитання команда отримує плюс. Виграє та команда, яка отримує найбільше плюсів.

Фрагмент уроку № 14.Гра “Whatisit?”

Мета: активізувати навички вживання альтернативних питань з теми Eatingout”.

Хід гри: ведучий виходить з класу. Учні задумують слово. Ведучий повертається у клас, він повинен відгадати слово, ставлячи тільки альтернативні запитання. Кількість питань узгоджують до початку гри. Якщо ведучий не відгадав слово, на його місце обирають іншого ведучого.

Фрагмент уроку № 15.

Мета: розвивати навички діалогічного мовлення.

Хід гри: групу ділять на групи по 3-4 учні. За 3-5 хвилин їм необхідно поставити речення в логічну послідовність.

Т.:Match the first part of the conversation on the left with the order part on the right.

1)What is there for dinner?a)Cook salad, please. We haven’t had salad for a long time.
2)Anything else for dessert?b)It’s soup. I’ve just cocked it.
3)What is it smells so tasty?c)Oh, thank you. The pie is delicious.
4)What shall I cook for dinner?d)Soup for the first course and sausage and mashed potatoes for the second course.
5)Let me treat you to chocolate pie, I’ve made it myselfe)Yes, orange juice and fresh fruit.

Користуючись поданою таблицею учні можуть складати свої власні діалоги.

Фрагмент уроку № 16. Гра “Lookatthepictureandsaysomethingaboutit” (“Restaurants”).

Мета: тренувати учнів у складанні творів-мініатюр.

Хід гри: групу ділять на декілька команд. Представники від кожної команди отримують по одному малюнку. Їм дають певний час для того, щоб скласти за ним розповідь. Потім учні слухають їхні розповіді. За необхідністю, товариші по команді можуть доповнити відповідь і таким чином „заробити” додатковий бал для своєї команди.

Отже, принцип домінуючої ролі ігор і завдань підкреслює специфіку оволодіння англійською мовою як навчальним предметом відповідно до того, що основним має бути досягнення належного рівня сформованості навичок і вмінь шляхом організації інтенсивного тренування. Відповідно до комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов, пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням та іграм, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Однак треба зауважити, що комунікативні ігри не підміняють інші форми і види роботи з іноземної мови, а тільки доповнюють їх.

Запропоновані навчальні ігри можуть бути використані на різних етапах вивчення англійської мови як на уроці, так і під час проведення конкурсів, вікторин тощо.