ДОГОВІР №24

м. Суми «____» березня 2018 р.

ПОСТАЧАЛЬНИК: Фізична особа підприємець Касьянова Юлія Олегівна, в особі Касьянової Юлії Олегівни, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2 623 000 0000 004520 від 20.12.2017 р., ідентифікаційний код № 3349216722, з однієї сторони та
ЗАМОВНИК:
Комунальна установа Сумський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми Сумської області, в особі директора Москаленко Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,
в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, відповідно до ст. 631,632,638,712 Цивільного кодексу України та ст. 265 Господарського кодексу України уклали цей договір про наступне:
I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Договір є основним документом, що визначає права та обов’язки Сторін.
1.2. Постачальник зобов’язується у 2018 році поставити Замовнику ковбасні вироби (код за ДК 021:2015 15130000-0), далі – Товар, а Замовник – прийняти і оплатити Товар, який постачається згідно умов Договору.
1.3. Найменування Товару, його асортимент, номенклатура, одиниця виміру (кілограми, штуки, тощо) та його загальна кількість згідно специфікації:
№ з/пНайменування Од. вим.К-тьЦіна
без ПДВ,
грн. Сума
без ПДВ, грн.
1.Ковбаса варена «Лікарська» в/с
(15131120-2)кг50080,0040000,00
ЗАГАЛЬНА СУМА без ПДВ: 40000,00
1.4. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.
II. ГАРАНТІЇ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість поставленого за Договором Товару повинна відповідати вимогам Закону України «Про якість та безпечність харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами), а також підтверджуватися документами про якість Товару передбаченими законодавством України.
2.2. Підтвердженням якості з боку Постачальника є: посвідчення про якість поставленого Товару або декларація виробника, яку видають оператори ринку, що здійснюють виробництво продукції.
2.3. Зразки Товару, що поставляється, повинні бути досліджені в уповноваженій лабораторії і протоколи досліджень можуть бути видані будь-якою уповноваженою компетентним органом акредитованою лабораторією, в галузі акредитації якої внесені всі дослідження, передбачені чинним законодавством для відповідного виду продукції.
2.4. Якість Товару, що поставляється за Договором, має відповідати ДСТУ, ТУ, іншим документам. На підприємстві, що поставляє Товар, повинна бути ефективно впроваджена система HACCP.
2.5. Гарантія якості Товару діє протягом строку, встановленого виробником Товару, та вказаного на упаковці товару. Товар постачається з терміном придатності не менше ніж 80% від загального терміну зберігання на момент поставки.
2.6. Замовник повідомляє Постачальника про всі претензії, що виникають з цієї гарантії. Неякісний Товар повертається Постачальнику та має бути замінений на якісний протягом 2 годин за рахунок і силами Постачальника з моменту отримання Акта-претензії від Замовника.
2.7. Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується замінити дефектний Товар на якісний протягом доби. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше), несе Постачальник.
2.8. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить: 40000,00 (сорок тисяч гривень 00 копійок) грн., без ПДВ.
3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.
3.4. Можливе коригування ціни відповідно до зміни ринкової кон’юктури, що оформляється у вигляді додатку до Договору за погодженням сторін або розірвання Договору. Підставою коригування може бути зміна валютного курсу, зміна рівня інфляції, сезонні цінові коливання на сировину, зміна ціни виробника, зміна ціни на паливо-мастильні матеріали. Постачальник зобов’язаний надати документальне підтвердження настанню об’єктивних підстав для підвищення ціни на товар (накладна із зазначенням закупівельної ціни, калькуляція формування кінцевої ціни, середньостатистичні дані на період підвищення ціни), але не пізніше, ніж за 7 днів до зміни ціни.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 30 днів з дня поставки Товару за цінами вказаними в видаткових накладних.
4.2. Ціни, вказані в видаткових накладних, містять в собі вартість відвантаження, пакування, маркування, доставки, а також суму ПДВ (на товари, продаж яких обкладається ПДВ).
4.3. Платіжні зобов’язання Замовника виникають при наявності відповідного бюджетного призначення.
4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.5. Замовник може брати зобов’язання, щодо оплати частини предмета закупівлі в межах суми, яка передбачена тимчасовим кошторисом. Оплата залишку предмета закупівлі виключно за наявності коштів згідно з постійним кошторисом.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Поставку Товару Постачальник здійснює протягом дії Договору на підставі заявок Замовника.
5.2. Заявка на поставку товару подається Замовником Постачальнику щотижнево.
5.3. Постачальник здійснює постачання Товару протягом кожного наступного тижня (понеділок-п’ятниця) після надходження заявки: на швидкопсувні продукти щоденно до 7год.30хв.
5.4. При постачанні Товару, у відповідності з щотижневою заявкою, Замовник може зменшити або збільшити кількість і асортимент Товару, попередивши про це Постачальника, не пізніше як за один робочий день.
5.5. Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника.
5.6. Розвантаження Товару здійснює Постачальник своїми силами.
5.7. Транспортування Товару повинно забезпечуватися за рахунок Постачальника, тільки спеціалізованим транспортом (зазначеним в ціновій пропозиції).
5.8. Постачання продуктів повинно здійснюватися виключно зі складу, зазначеного в ціновій пропозиції, без посередників.
5.9. Товар передається в тарі і упаковці, що відповідає: ДСТУ, ТУ.
5.10. Тара та упаковка одноразового використання поверненню Постачальнику не підлягають. Тара та упаковка багаторазового використання підлягають поверненню.
5.11. Кожна партія Товару має супроводжуватися документами (товарно-транспортною накладною, видатковою накладною, рахунком оплати, документами, які засвідчують якість та безпеку – посвідчення про якість або декларація виробника).
5.12. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Постачальник повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Постачальник засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і печаткою (у випадку використання).
5.13. Транспортування продуктів харчування повинно здійснюватися транспортними засобами, які відповідають вимогам ст. 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами).
Особи, які беруть участь у перевезенні продуктів харчування, повинні мати медичну книжку і спеціальний одяг.

VI. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

6.1. Постачальник забезпечує таке пакування Товару, яке необхідне для запобігання його пошкодження або псування під час транспортування до кінцевого пункту призначення.
6.2. Товар, що надійшов до Замовника розпакованим або у неналежній упаковці, повинен бути замінений Постачальником за власні кошти Постачальника.
6.3. Кожна частина товару повинна бути окремо упакована, згідно ДСТУ та ТУ, містити етикетку із зазначенням дати виготовлення, пакування, терміну придатності та умов зберігання, а також відсутності у Товарі генетично модифікованих організмів (ГМО).

VIІ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

7.1. Приймання-передача Товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством, а саме: по кількості – проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість.
7.2. При виникненні претензій по асортименту чи якості товару Замовник викликає представника Постачальника, складається Акт-претензія у довільній формі в двох екземплярах, по одному для кожної із сторін, який підписується обома Сторонами (або однією стороною із зазначенням факту про відмову від підпису, про що зазначається в Акті-претензії).
7.3.Неякісний товар повертається Постачальнику. Замінити неякісний товар Постачальник повинен за власні кошти протягом двох годин з моменту отримання отримання Акта-претензії від Замовника.

VIІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Замовник зобов’язаний:
8.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за поставлений Товар.
8.1.2. Приймати поставлений Товар відповідно до чинного законодавства.
8.2. Замовник має право:
8.2.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у 5-денний строк.
8.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.
8.2.3. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 5.11. розділу V Договору.
8.2.4. Вимагати дотримання товару належної якості згідно ДСТУ, ТУ.
8.2.5. Здійснювати контроль за:
— поставкою Товару у строки, встановлені Договором;
— безпечністю та якістю продуктів харчування, що постачається відповідно до умов цього Договору, шляхом проведення досліджень в уповноважених незалежних лабораторіях відповідно до Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 833.
— відповідністю потужностей Постачальника вимогам ст. 41 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами);
— відповідністю транспортних засобів, що використовуються для транспортування продуктів харчування за цим Договором, вимогам ст. 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами).
Будь-які контрольні заходи здійснюються в обов’язковій присутності Представника Постачальника. У разі його відмови та його відсутності – комісійно (у складі не менше трьох осіб представника Замовника).
8.3. Постачальник зобов’язаний:
8.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені Договором.
8.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість яких відповідає умовам, встановленим
розділом II Договору.
8.3.3. Постачати товар належної якості згідно вимог ДСТУ, ТУ.
8.3.4. Постачальник зобов’язаний не збільшувати вартість одиниці Товару протягом 90 днів з дати розкриття цінових пропозицій.
8.4. Постачальник має право:
8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.
8.4.2. У разі невиконання зобов’язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 5-денний строк.

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
9.3. У разі затримки поставки Товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого Товару за кожний день затримки.
9.4. У разі поставки Товару не в повному обсязі або в асортименті, що не відповідає заявці Замовника, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від суми Договору.
9.5. У разі поставки неякісного Товару або Товару, що не відповідає ДСТУ, ТУ, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від суми Договору.
9.6. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом строку дії даного Договору, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від суми Договору.
9.7. Замовник має право розірвати Договір достроково у разі порушення Постачальником договірних зобов’язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів поставки, при відсутності санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія (експедитора)).
9.8. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
9.9. Сплата Стороною штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по договору поставки.

Х. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у встановленому порядку.
10.2. Сторона, для якої виникли обставини, що унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана негайно сповістити про це іншу Сторону.

XІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
XІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1.Договір набуває чинності з 01 березня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року або до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
12.2.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, взятих на себе за даним Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
12.3.Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або чинним законодавством України.
12.4.Дія Договору може бути припинена у випадку:
-за взаємною згодою Сторін;
-за рішенням суду, у порядку встановленому чинним законодавством України;
— в односторонньому порядку Покупцем у разі порушення Постачальником договірних зобов’язань за цим Договором.

XІІI. ІНШІ УМОВИ
13.1. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
13.1.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.
13.1.2. Зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.
13.1.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі.
13.1.4. Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без змін кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).
13.1.5. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.
13.1.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції.
13.2. У випадку внесення змін до законодавства щодо вказаних у цьому Договорі документів (місце, спосіб видачі/отримання, форма документу, ліквідація чи реорганізація уповноваженого органу, тощо) Постачальник подає документ із врахуванням зазначених змін до законодавства, або пояснюючий лист, якщо у зв’язку із змінами до законодавства надання документу стало неможливим.

XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Після підписання цього Договору – всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
14.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
14.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у випадку використання).
14.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у випадку використання).
14.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
14.6. З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

XV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник:Замовник:
Фізична особа-підприємець Касьянова Юлія
ОлегівнаКомунальна установа Сумський навчально – виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня –
дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка»
м. Суми Сумської області
42323, Сумська обл., Сумський р-н, с. Кровне,
вул. Шляхівська, буд. 5040030, м. Суми, вул. Холодногірська, 47
р/р 26000878810227р/р 35420278063395; 35415078063395
ПАТ «УКРСИББАНК», м. ХарківГУДКСУ у Сумській обл., м. Суми
МФО 351005МФО 837013
Код ЄДРПОУ 3349216722Код ЄДРПОУ 31548429
Тел. 050-407-22-00Тел./факс (0542) 27-62-31

Фізична особа-підприємець Директор

________________ Ю.О.Касьянова ________________ Л.М. Москаленко
М. П. (у випадку використання) М. П. (у випадку використання)