ДО ВІДОМА БАТЬКІВ
ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ЧИТАННЯ

Державна підсумкова атестація з читання проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. В основу відбору змісту навчального матеріалу, який підлягає перевірці, покладено вимоги навчальної програми з читання для 1-4 класів (Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 кла­си. — К.: Початкова школа, 2006; 2007)

Підсумкова контрольна робота з читання складається з тексту для самостійного читання та восьми завдань тесто­вого характеру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варі­антів (завдання 1-5); 2 завдання відкритого типу (завдан­ня 6, 7) з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю (завдання 8).

Контрольна робота триває 40 хв, з них: 5 хв — інструктаж учнів; 35 хв — самостійне виконання завдань.

Оцінювання виконаної роботи здійснюється таким чи­ном:

1.За правильне виконання завдань закритого типу (зав­дання 1-5) виставляється по 1 балу.

2.Завдання відкритого типу (завдання 6 і 7) оцінюються в межах 2 балів кожне: 2 бали — завдання виконано пра­вильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно вста­новлено послідовність чи відповідність, план повністю відповідає тексту; 1 бал — завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтовано. Якщо завдання складається з двох частин, то виставляється по 1 балу за кожну правильно виконану частину завдання.

3.Завдання 8 — творче — оцінюється в межах 3 балів. Ураховуються зміст; логічність і послідовність викладу; висловлення (обґрунтування) власної думки, елементар­них емоційно-оцінних суджень і ставлень; використання засобів художньої виразності у висловлюванні.

Бали за роботу з читання виставляються без урахуван­ня помилок за грамотність.

Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 12.