Статут
комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад №9 «Веснянка» м. Суми, Сумської області
І. Загальні положення
1.1. Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка», м Суми Сумської області (далі – навчально-виховний комплекс) є навчальним закладом комбінованого типу для дітей віком від одного до десяти років та неприбутковою установою.

1.2. Повна назва навчального закладу – Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня — дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка» м Суми Сумської області.
Скорочена назва навчального закладу – КУ Сумський НВК № 9 «Веснянка» м Суми.

1.3. Юридична адреса навчального закладу: 40030, м. Суми, вул. Холодногірська, 47, тел. 27 -62 — 31.

1.4. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, діяльність якого підпорядкована управлінню освіти і науки Сумської міської ради. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має гербову печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки за власними надходженнями в органах Державного казначейства

1.5. Засновником навчального закладу є Сумська міська рада (далі — Засновник).
Засновник або уповноважений ним орган здійснюють фінансування навчально-виховного комплексу, його матеріально-технічне забезпечення, надають необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовують будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (далі — Положення), Положенням про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей від року до шести (семи) років, відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень початкової загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.

1.8. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та початкової загальної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.9. Головним завданням навчально-виховного комплексу є:
— забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та початкову загальну освіту;
— виховання громадянина України;
— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;
— виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.10. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
— безпечні умови освітньої діяльності;
— дотримання державних стандартів освіти;
— дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
— дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Навчально-виховний комплекс має право:
— проходити в установленому порядку державну атестацію;
— визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням із Засновником,
— визначати варіативну частину робочого навчального плану;
— в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
— спільно з вищими навчальними закладами, науково — дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;
— бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
— отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
— залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
— розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують: методичні об’єднання вчителів початкових класів, вихователів продовженого дня.

1.14. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та згідно чинного законодавства України.

II. Комплектування навчально-виховного комплексу
2.1. Групи дошкільного підрозділу комплектуються, виходячи з потреб, за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками протягом року.

2.2. У дошкільному підрозділі за потребою функціонують групи:
загального розвитку, спеціальні, санаторні, оздоровчі, соціально-педагогічного патронату, сімейні.

2.3. Дошкільний підрозділ, виходячи з потреб, має групи з:
денним, цілодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні) режимом перебування дітей.

2.4. Наповнюваність груп дітьми у дошкільному підрозділі, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», становить:
— для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
— для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
— різновікові – до 15 осіб;
— з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
— санаторні – до 20 осіб;
— в оздоровчий період – до 15 осіб.
Кількість дітей у групах спеціального призначення визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.5. Комплектація дошкільного підрозділу здійснюється управлінням освіти і науки Сумської міської ради спільно із керівником (директором) навчально-виховного комплексу, виходячи з побажань батьків або осіб. Що їх замінюють, на підставі заяви, медичної довідки про стан здоров’я дитини з карткою щеплень, медичної довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Для зарахування до групи компенсуючого типу додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення управління освіти і науки Сумської міської ради.

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із навчально-виховного комплексу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному підрозділі, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців

2.8. Батьки, або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.

2.9. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право приводити та забирати дітей із навчально-виховного комплексу в будь-який зручний для них час, заздалегідь письмово попередивши про це вихователя.

2.10. Про термін і причину невідвідування навчально-виховного комплексу дитиною батьки або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомити адміністрацію.

2.11. Дошкільний підрозділ здійснює соціально–педагогічний патронат сім`ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які за медичними чи іншими показниками не можуть відвідувати навчально – виховний комплекс.
Діти, які перебувають під соціально–педагогічним патронатом, беруться на облік у навчально – виховному комплексі.

2.12. Прийом учнів до класів навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі та зараховуються незалежно від місця проживання.
До першого класу шкільного підрозділу діти зараховуються, як правило, з шести років.

2.13. Зарахування учнів до шкільного підрозділу здійснюється до початку нового навчального року за наказом директора, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка з довідкою про щеплення, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей , які вступають до першого класу).

2.14. У разі потреби, учень шкільного підрозділу може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

2.15. Планова наповнюваність дітей в класах — до 30 чоловік.

2.16. Поділ класів при вивченні окремих предметів допускається, здійснюється згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.17. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

III. Режим роботи навчально-виховного комплексу
3.1. Навчально-виховний комплекс працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом дванадцяти годин. Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу та першого класу: з 7.00 до 19.00 год., при потребі цілодобово.

3.3. Загальноосвітня школа І ступеня працює за режимом повного дня. Режим роботи 2–4 класів з 8.00 до 18.00. Режим груп подовженого дня з 12.00 до 18.00.

3.4. Тривалість уроків в 1 класі — 35 хв., в 2-4 класах — 40 хв., тривалість занять в дошкільних групах 15-25 хв.

3.5. Тривалість перерв між уроками згідно санітарних норм утримання дітей в закладах освіти.

IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі
4.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником (директором) і управлінням освіти і науки Сумської міської ради.

4.2. Основним документом, що регулює навчально – виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.
Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти і науки Сумської міської ради.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники шкільного підрозділу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково–методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі здійснюється за державною базовою, а також варіантними програмами навчання і виховання дітей, методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України та обласним Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

4.4. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально–виховний процес за денною формою навчання.

4.5. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчально-виховним комплексом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік у шкільному підрозділі розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 31 травня та поділяється на семестри.
Тривалість канікул протягом навчального року не менше 30 календарних днів.
Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня — оздоровчий період.

4.6. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у шкільному підрозділі визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно–гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у шкільному підрозділі проводиться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань, за рахунок варіативної складової та додаткових освітніх послуг.

4.7. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно–гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (вихованців).

4.8. У шкільному підрозділі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається вербальна характеристика знань учнів у навчанні, у 2–4 класах – знання оцінюються за 12 бальною системою оцінювання.
У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів (вихованців) у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

4.9. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів (вихованців) класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.10. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

4.11. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

4.12. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження грамотами, похвальними листами, нагородження цінними подарунками.

4.13. У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.14. Навчально-виховний комплекс, виходячи з потреб, організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:
— художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний (поглиблене вивчення іноземних мов), раннього інтелектуального розвитку тощо.

4.15. З метою розвитку творчих нахилів, здібностей, інтересів, з урахуванням побажань батьків, навчально-виховний комплекс може надавати додаткові безоплатні та платні послуги з освітньої діяльності, понад обсяги встановлені навчальними планами (іноземна мова, хореографія, бальні танці, театралізована діяльність, декоративно-прикладне мистецтво, спортивні секції, гра на музичних інструментах, етикет, риторика, різні види масажу, лікувальна фізкультура тощо).

4.16. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.17. В основу навчально-виховного процесу навчально-виховного комплексу покладені принципи гуманістичної, особистісно-орієнтованої освіти.

V. Організація харчування дітей у навчально-виховному комплексі
5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється Засновником, відповідно до укладених угод та згідно чинного законодавства України.

5.2. У навчально-виховному комплексі встановлюється, виходячи з потреб, 3-х, 4-х разове харчування дітей згідно норм. У групах з короткотривалим перебуванням дітей норми і кратність харчування визначаються домовленістю з батьками відповідно до норм.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора навчально-виховного комплексу.

5.4. Плата за харчування здійснюється відповідно до Законів України „Про дошкільну освіту ”, „Про загальну середню освіту”.

VI. Медичне обслуговування дітей у навчально-виховному комплексі
6.1. Організація медичного обслуговування дітей навчально-виховного комплексу забезпечується Засновником та здійснюється медичною установою, що обслуговує дану територію.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням норм та правил, режимом та якістю харчування тощо.

6.3. Навчально-виховний комплекс надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та для проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу
7.1. Учасниками навчально–виховного процесу в навчально-виховному комплексі є:
— діти дошкільного віку;
— учні (вихованці);
— керівники;
— педагогічні працівники;
— практичні психологи, бібліотекарі;
— медичні працівники;
— помічники вихователів та санітарки — няні;
— інші спеціалісти;
— батьки або особи, які їх замінюють;
— фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері освіти.

7.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
— право на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, виховання та навчання;
— право на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
— право на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здо¬ров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, прини-ження її гідності;
— право на здоровий спосіб життя;
— інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4 Учні мають право:
— на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
— на користування навчально–виробничою, науковою, матеріально–технічною, культурно–спортивною, корекційно–відновною та лікувально–оздоровчою базою навчального закладу;
— на доступ до інформації з усіх галузей знань;
— брати участь у різних видах науково–практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
— брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
— брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально–виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
— брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
— на захист від будь–яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
— на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

7.5 Учні зобов’язані:
— оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
— дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
— бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
— дотримуватися правил особистої гігієни.

7.6. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту ” та іншими законодавчими актами.
На посаду педагогічного працівника навчально-виховного комплексу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.8. Педагогічні працівники мають право на:
— захист професійної честі, гідності;
— самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців), участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально – виховного процесу;
— проведення в установленому порядку науково – дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
— виявлення педагогічної ініціативи;
— позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
— участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
— підвищення кваліфікації, перепідготовку;
— отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
— на матеріальне, житлово–побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:
— постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчально-виховного комплексу: правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
— дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
— забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
— брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
— виконувати накази та розпорядження керівництва, санітарні правила утримання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;
— забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових, державних вимог;
— сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
— сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
— настановленням, особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
— виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
— готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
— виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. У навчально-виховному комплексі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
— обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
— звертатись до органів управління освітою, керівника навчально-виховного комплексу і органів самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально–виховного процесу та зміцненні матеріально–технічної бази навчального закладу;
— на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

7.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної, початкової загальної освіти і зобов’язані:
— забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної, початкової загальної освіти за будь–якою формою навчання;
— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
— виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
— виховувати повагу до старших;
— вчити бережному ставленню до матеріальних цінностей.

7. 13. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
— шанобливо ставитися до працівників навчально-виховного комплексу;
— своєчасно вносити плату за харчування дитини в навчально-виховному комплексі у встановленому порядку;
— своєчасно повідомляти навчально-виховний комплекс про можливість відсу¬тності або хвороби дитини;
— слідкувати за станом здоров’я дитини;
— інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.14. Представники громадськості мають право:
— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;
— керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
— сприяти покращенню матеріально–технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
— проводити консультації для педагогічних працівників;
— брати участь в організації навчально–виховного процесу.

7.15. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту навчально-виховного комплексу, виконувати накази та розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати дітей дошкільного віку та учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливості вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

7.16. Трудові відносини у навчально-виховному комплексі регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», “Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими та робочими інструкціями.

7.17. Працівники навчально-виховного комплексу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з законодавством.

7.18. Всі працівники навчально-виховного комплексу несуть відповідальність за майно закладу та його збереження, моральну та матеріальну відповідальність за результати праці.

7.19. Працівники навчально-виховного комплексу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.
VIII. Управління навчально-виховним комплексом
8.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється його Засновником. Засновник здійснює свої повноваження відносно навчально-виховного комплексу безпосередньо та через управління освіти і науки Сумської міської ради відповідно до чинного законодавства.

8.2. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.
Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти і науки Сумської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Директор навчально-виховного комплексу:
— здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
— організовує навчально – виховний процес;
— забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
— відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
— створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
— забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно–гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
— підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно–експериментальної роботи педагогів,;
— забезпечує права дітей дошкільного віку, учнів (вихованців) на захист їх від будь–яких форм фізичного або психічного насильства;
— призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, навчально–дослідними ділянками;
— контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей дошкільного віку та учнів;
— здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
— розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами;
— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
— за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного комплексу;
— створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
— несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Засновником, органами державної виконавчої влади тощо.
— відповідає за реалізацію державної політики в галузі освіти;
— діє від імені навчально-виховного комплексу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
— розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчально-виховного комплексу;
— відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;
— затверджує штатний розклад за погодженням з управлінням освіти і науки Сумської міської ради;
— щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність навчально-виховного комплексу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: директор і його заступники; педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.
Педагогічна рада розглядає питання:
— удосконалення і методичного забезпечення навчально–виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;
— переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
— підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально–виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
— морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та навчально-виховного комплексу.
— приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників, передбачених чинним законодавством України.

8.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншої чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

8.6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
— обирають раду навчально-виховного комплексу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
— заслуховують звіт директора навчально-виховного комплексу, голови ради з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
— розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності навчально-виховного комплексу;
— затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку навчально-виховного комплексу.

8.7. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.
До складу ради навчально-виховного комплексу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради навчально-виховного комплексу є правомірним, якщо в ньо¬му бере участь не менше двох третин її членів.
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної та початкової освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.8. У навчально-виховному комплексі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи навчально-виховного комплексу.
Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради навчально-виховного комплексу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
— співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у навчально-виховному комплексі;
— сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;
— сприяння залученню додаткових джерел фінансування навчально-виховного комплексу;
— сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
— організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників навчально-виховного комплексу;
— стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
— всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та навчально-виховним комплексом;
— сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
IX. Педагогічне навантаження
9.1. Обсяг педагогічного навантаження вчителів шкільного підрозділу визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти і науки Сумської міської ради.

9.2. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

9.3. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмової згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

Х. Матеріально –технічна база
10.1. Матеріально – технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчально-виховного комплексу.

10.2. Майно навчально-виховного комплексу може належати йому на правах, визначених законодавством України (право власності, право оперативного управління тощо).

10.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

10.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховному комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

10.5. Для забезпечення навчально–виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно–технічного та навчально–допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

10.6. Навчально-виховний комплекс має земельну ділянку, де розміщуються ігрові та спортивні майданчики.

ХІ. Фінансово – господарська діяльність
11.1.Фінансово–господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису.

11.2. Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:
— кошти Засновника;
— кошти (місцевого, державного) бюджету у розмірі передбаченому нормативами фінансування дошкільної та початкової освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
— кошти, отриманні за надання платних послуг;
— благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
— інші надходження, що не суперечать вимогам чинного законодавства.
11.3. У навчально-виховному комплексі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально – побутових потреб учнів за рахунок коштів Засновників, бюджету, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Зберігання, облік і використання фонду загального обов’язкового навчання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.4. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь–якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально–побутових умов колективу відповідно до чинного законодавства України.

11.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно–правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням Засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

11.6. Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

ХІІ. Міжнародне співробітництво
12.1. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

12.2. Навчально-виховний комплекс, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, відповідно до чинного законодавства має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками, створювати, у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заходи і навчальні центри, проводити спільні заходи, конференції, тощо, а також вступати до міжнародних організацій.

12.3. Участь навчально-виховного комплексу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

XIIІ. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу
13.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної освіти та початкової освіти.

13.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Засновник та управління освіти і науки Сумської міської ради.

13.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

13.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу з питань, пов’язаних з його навчально–виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально–виховної роботи, але не частіше 1–2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально–виховною діяльністю, проводяться Засновником відповідно до законодавства.

13.5. Контроль за використанням коштів навчально-виховного комплексу здійснюють відповідні органи державної влади згідно чинного законодавства.

XIV. Припинення діяльності навчально-виховного комплексу
14.1.Ліквідація навчально-виховного комплексу здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

14.2.Припинення діяльності навчально-виховного комплексу здійснюється у формі реорганізації або ліквідації. При реорганізації навчально-виховного комплексу права та обов’язки переходять до правонаступників.

14.3.У випадку ліквідації навчально-виховного комплексу Засновник створює відповідну комісію, яка несе відповідальність за діяльність закладу в період ліквідації, здійснює заходи відповідно до чинного законодавства.

14.4. Навчально-виховний комплекс вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру. Майно, що залишається після ліквідації закладу, є комунальною власністю територіальної громади м. Суми.

Директор навчально-виховного комплексу Л.М.Москаленко