Метою вихователів було збагатити уявлення дітей про людсь­кі чесноти. Учити оцінювати вчинки — свої та ін­ших людей, проявляти повагу та любов до дорослих та однолітків вербально й за допомогою міміки та жестів. Формувати вміння від­стоювати власні цінності та інтереси і водночас поважати погляди та цінності інших. Розвивати увагу, вміння взаємодіяти з найближчим оточен­ням. Виховувати толерантність, культуру спілку­вання, гордість за свою державу.

MyCollages MyCoпнрllages