З культурно-гiгiєнiчних  навичок

 • самостiйно та акуратно їсти,тримаючи ложку в правiй руцi; поївши,користуватися серветкою та дякувати;виходячи iз-за столу,тихо рухати стiлець;
 • закачувати рукава пiд час умивання, мити руки з милом та вмиватися, не розбризкуючи воду; насухо витирати руки та обличчя iндивiдуальним рушником;
 • коли потрiбно користуватися носовичком; самостiйно одягатися та роздягатися в певнiй послiдовностi,складати свої речi,бути охайними, помiчати забруднення та просити дорослого усунути його;
 • вiтатися та казати ввiчливi слова.

«Зростаємо дужими»

 • ходити зграйкою за вихователем прямо у заданому напрямку, в рiзних  напрямках, у колонi один за одним,мiж предметами, парами по колу, тримаючись за руки,приставним кроком уперед, у сторонни;
 •   виконувати iмiтацiйнi види ходьби (як курочка, ведмедик, конячка), чергувати ходьбу з бiгом; бiгати зграйкою за вихователем, бiгати за вихователем i вiд нього, до предметiв, у рiзних напрямках, не наштовхуючись один на одного, наздоганяти предмети, що котяться;
 • пiдстрибувати на мiсцiна обох ногах, пересуваючись уперед,
 • перестрибувати через лiнiю,мотузку,палицю, що лежить на пiдлозi, через двi паралельнi лiнiї, вiдстань мiж якими 15 – 30 см;
 • стрибати в довжину з мiсця якомога далi, вiдштовхуючись обома руками;
 • зiстрибувати з предметiв (куб,лава), заввишки 10 – 15см.;
 • скочувати м’яч, кульку з горки; котити м’яч двома iоднiєю рукою до вихователя з положення сидячи та стоячи; котити  м’яч один одному з вiдстанi 1 – 1,5м;
 • прокочувати м’яч на вiдстань до 1м пiд дугою, по дорiжцi, покладенiй на пiдлогу;
 • збивати  м’ячем предмети (кубики,кеглi); кидати  м’яч уперед обома руками знизу, вiд грудей, iз-за голови; кидати вихователю  м’яч з вiдстанiдо 1м та намагатися його впiймати;
 • кидати маленький  м’яч у вертикальну цiль,  що знаходиться на рiвнi очей дитини, з вiдстанi 1 – 1,5м
 • пролiзати в обруч  та довiльним способом перелiзати через лаву, колоду; лазити по похилiй дошцi, гiмнастичнiй стiнцi висотою 1,5 м та спускатися вниз зручним для дитини способом; ходити по прямiй дорiжцi( ширина  20 – 30 см, довжина 3 – 4 м); по дошцi, що лежить на пiдлозi; ребристiй дошцi; похилiй дошцi завширшки 25см, пiднiматись на куб, лаву, стояти на них, зберiгаючи рiвновагу.

З  розвитку  мовлення : «Мова рiдна,слово рiдне»

 • вмiти  впiзнавати  i  називати  предмети,явища,дiї, зображенi  на  малюнках;
 • спiввiдносити  почуте  слово  з  реальними  або зображеними  предметами;
 • висловлюватися  використовуючи  iменники, дiєслова, прикметники, прислiв’я,
 • лексичне  значення  яких  пов’язане  з самообслуговуванням, прийомом  їжi, iгровими  дiями дiтей, якi  називають  стани, величини, властивостi, якостi, ознаки  предметiв;
 • розумiти  i вживати  узагальнювальнi cлова (люди,посуд,iграшки,одяг ,їжа,тварини, рослини  тощо);
 • видiляти  i  називати  частини  цілого (частини  тiла людини, тварин, птахiв);
 • використовувати  мовнi  порiвняння, образнiвирази( зайчик – побiгайчик,лисичка – сестричка).

«У країнi  граматики»

 • будувати  речення, рiзнi  за  iнтонацiєю (розповиднi,питальнi, окличнi)  та  за  складнiстю( простi, складнi);
 • узгоджувати  iменнi  частини  мови  в  родi, числi,вiдмiнку;
 • вживати кличну  форму  iменникiв (мамо,бабусю,Оксанко); утворювати  слова  з  рiзними суфiксами: -очк-,-ечк-,-ичк-,-ок-,-ик-та iнш ; правильно вживати слова  iз  змiнами  наголосу; iменники, у яких вiдбувається  чергування  голосних  або  приголосних  в основi( нога – нозi);дiєслова  iз  змiнами  голосних  i приголосних  в  основi ( носити –  ношу);
 • використовувати рiзнi вiдмiнковi форми;
 • узгоджувати iменники  зi  словами  багато,мало;
 • розумiти  мовлення   дорослого  до  всiх  у  процесi спостереження  за  предметами, явищами, при розгляданнi iграшок, малюнкiв  – розумiти  i  впiзнавати дiїi  сюжети, зображенi  на  них;
 • використовувати  диалогiчне  мовлення; вiдповiдати  на запитання  про  те, що  сприймається  щойно i що бачили ранiше;
 • ввiчливо  звертатися  до  оточуючих  з  проханням, вiтатися, прощатися, дякувати;
 • розмовляти  фразами  з  3-5 слiв.
 • Слухати i розумiти змiст вiршiв, забавлянок, казок; вiдповiдати  на  запитання  за змiстом художнього твору; промовляти за дорослим окремi фрази, римiвки, повтори, звуконаслiдування, що трапляються у  казках, вiршах, пiсеньках тощо;
 • усвiдомлювати вчинки та дiї героїв художнiх  творiв, емоцiйно вiдгукуватись на їх поведiнку у формi спiвчуття, спiвпереживання, схвалення, засудження;
 • розiгрувати змiст знайомих забавлянок, пiсеньок, вiршикiв, колискових, казок;
 • дбайливо ставитись до книжки.

«Дитина у довкiллi»

 • Уявляти і розумiти, що в дитячому садку на них чекає багато iнших дiтей, вихователь; є рiзнi iграшки, забавки;
 • знати  про призначення  окремих примiщень та правила поведiнки у дитячому закладi; бережливо поводитися зiгровим матерiалом;
 • мати уявлення про сiм’ю, про склад  сiм’ї, прiзвище самої дитини, iмена батькiв та iнших членiв родини; шановливо  ставитись до старших;
 • мати уявлення про меблi, побутовi речi та їх призначення;
 • розпiзнавати i називати харчовi продукти у головних стравах, якi вона вживає, визначати холодне чи гаряче, солодке чи кисле;
 • визначати та називати одяг, взуття; впiзнавати свої  речi, чоловiчi речi, жiночi iдитячi;
 • мати уявлення про побутовi прилади i пристрої, дiї яких вiдбуваються  вдома  та  в дитячому закладi (нiж, ножицi, голка, електропраска, електрочайник, ел.м’ясорубка, холодильник;
 • про небезпеку  механiчного  та електричного травмування, про небезпеку вiд вогню.

«Граючись зростаємо»

 • спiлкуватися  з дорослим у процесi гри; виявляти враження, набутi у родинному колi, дитячому садку; за допомогою ляльки,ведмедика,собачки,зайчика, машин,посуду, меблiв тощо, за готовим сюжетом вiдтворювати реальнiдiї одного персонажа з предметами у сюжетних ситуацiях (миття посуду, купання ляльки тощо);
 • використовувати рiзнi предмети-замiнники, надаючи їмiгрового значення (паличка-виделка,кулька-помiдор);
 • впроваджувати в процес сюжетно-рольових iгор сюжети разом з вихователем (вимити ляльцi руки, витерти рушником, посадити її  за стiл, погодувати);
 • взаємодiяти з однолiтками; володiти вiдповiднимиiгровими умiннями;
 • грати самостiйно з будiвельним матерiалом iконструктором, створювати нескладнi будiвлi; використовувати будiвлi у подальших iграх; ставити мету конструктивно-будiвельної гри  і дотримуватись її у процесi iгрової дiяльностi; добирати необхiдний матерiалiз запропонованого;
 • помiчати помилки i шукати можливiсть їх усунути;
 • розрiзняти властивостi природних матерiалiв та  їх трансформацiйнi можливостi.

«Вiконечко у природу»

 • Мати уявлення про природнi умови; розрiзняти i називати 4 стани погоди (свiтить сонце, дме вiтер, хмари закривають сонце, йде дощ/снiг);
 • про об’єкт природного довкiлля: воду, землю, пiсок, глину; називати  їх характернi ознаки та властивостi: вода( тепла, холодна, брудна, чиста, капає, хлюпає, тече); земля (суха, мокра, тверда, пухка, брудна, бруднить руки, одяг, посуд, взуття);
 • розрiзняти i називати  об’єкти природного довкiлля та їх властивостi : пiсок- сухий (мокрий ), вода-  холодна (гаряча);
 • розумiти елементарнi залежностi мiж станом погоди iповедiнкою тварин, людей, сонечка;  помiчати i називати характернi для природного довкiлля рослини- дерева,кущi, трави, їх яскравi стани в рiзнy сезони; розрiзняти iназиватирослини за їх характерними особливостями: за кольором стовбурiв, за формою листя, крони, розмiром листя;
 • називати 2-3 декоративних рослини ( жоржина, айстра,кульбаба); травянисту рослину, ї ї будову; овочi та фрукти закольором, величиною, поверхнею, смаком;
 • правильно використовувати слова: дерево, кущ, трава,квiтка, листок;
 • знати назви кiлькох овочiв i фруктiв, називати їх ознаки; що потрiбно для їх росту; виконувати посильну роботу щодо догляду за рослинами;
 • сприймати тварин як живих iстот; розрiзняти i називати свiйських та диких тварин, їх характернiзовнiшнi ознаки, рухи, поведiнку в довкiллi; називати основнi частини тiла тварин,ознаки зовнiшнього вигляду, називати потомство  свiйських  тварин; мати уявлення, що тварин треба доглядати, годувати, поїти, утримувати в чистотi, добре до них ставитися.

«Математична скарбничка»

 • Вiдрiзняти предмети один вiд одного за величиною; розумiти та використовувати у мовленнi слова: «великий», «маленький», «такий»,  «не такий», а також опредметнинi слова-назви форми, величини тощо( кулька-це «сонечко», «м’ячик», «цукерка»);  
 • орiєнтуватися в просторi: розрiзняти розташування предметiв вiдносно свого тiла  (на, під, в); напрямок руху стосовно до себе (до мене, від мене);
 • розрiзняти i називати частини доби( день, нiч); багато предметiв, мало предметiв, один предмет(2,3);порiвнювати i удосконалювати предмети за величиною,кiлькiстю, формою.

«Чарiвнi фарби i талановитi пальчики»

 • Сприймати, впiзнавати та називати доступнi за змiстом iкольоровим вирiшенням
 • зображення на картинках, ілюстрацiях; бачити образне вирiшення iграшок;
 • впiзнавати предмети в довiдьно намальованих формах; сприймати засоби художньої виразностi: лiнiї, форми, кольору, композицiї (лiнiї  рiвнi,прямi – добре, хвилястi- лагiднi, ламанi – сердитi тощо);
 • правильно тримати  олiвець, пензлик; акуратно набирати фарби; малювати елементарними способами зображення на паперi, використовуючи лiнiї, плями, крапки, мазки, їх поєднання  при  зображеннi прямокутнихi округлих форм;
 • володiти елементарними способами лiплення  (скочувати, розкочувати, витягати, розплющувати, вiдривати, з’єднувати, проробляти деталi пальчиком або стекою); вiдтворювати образи навколишнього та форму предметiв.

«Будуємо, майструємо, творимо»

 • Знаходити i правильно називати основнiформи будiвельного матерiалу (кубик, цеглина, пластина);розташовувати цеглини по горизонталi, щiльно прикладати їх  одна до одної;
 • розрiзняти просторовi ознаки – довжину, ширину; ставити цеглинки на вузьку коротку та вузьку довгу гранi,щiльно приставляти цеглинки одна до одної або розташовувати на певнiй вiдстанi; робити перекриття; накладати, викладати, прикладати, ставити, приставляти,замикати простiр; об’єднувати в будiвлi рiзнiформи будiвельного  матерiалу; грати зi своїми спорудами,використовувати вiдповiднi iграшки

«Очка бачать, вушка чують»

 • розрiзняти кольори спектра: червоний, оранжевий,жовтий, зелений, синiй, фiолетовий, бiлий, чорний – називати 4-5 кольорiв;
 • групувати предмети за кольором: подiбними, вiдмiнними; спочатку в однорiдних предметах, згодом- у рiзнорiдних; визначати сенсорнi якостi предметiв в умовах елементарної продуктивної дiяльностi  з  використанням мозаїки (червона мозаїка – ягiдки, жовтi – курчата, зеленi– ялинки);
 • розрiзняти iназивати форму предметiв: круг, овал,квадрат, прямокутник, трикутник;
 • групувати предмети за величиною, формою, кольором; визначати однаковi предмети: накладати фiгуру на контур iншоЇ, подiбноЇ фiгури,яка є на зразку.